Mikä tasa-arvo?

Tämä on sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä tehtäväpaketti, joka soveltuu nuorille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 11 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Tasa-arvoa käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka sopii monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Tällä sivulla puhutaan opettajasta ja oppilaista.

HUOMIO! Tämä on opettajan sivu, joka sisältää tärkeitä lisäohjeita ja taustatietoa. Tiiviimpi oppilaan ohjesivu löytyy täältä. Tehtävien numerointi on molemmissa sama.

Taustatietoa

On vähän vanhanaikaista väittää, että tytöt olisivat aina tietynlaisia ja pojat tietynlaisia tai edes, että kaikki ihmiset olisivat selkeästi tyttöjä tai poikia, naisia tai miehiä. Entäs, jos vanha lastenloru menisikin näin: 

Mistä on pienet ihmiset tehty? Mistä on pienet ihmiset tehty? Sokerista, kanelista, inkivääristä ja kukkasista. Niistä on pienet ihmiset tehty.

Mistä on pienet ihmiset tehty? Mistä on pienet ihmiset tehty? Etanoista, sammakoista, koiran häntätupsukoista. Niistä on pienet ihmiset tehty.

Sukupuolten tasa-arvo puhuttaa meillä ja maailmalla yhä enemmän, ja se on kyllä hyvä asia. Positiivisia muutoksia tapahtuu, mutta vielä on paljon tehtävää. Tasa-arvoon liittyy lukuisia näkökulmia, eikä tässä aineistossa ehditä käsitellä niitä kaikkia. 

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • #metoo-kampanja on tuonut maailmanlaajuisesti keskusteluun etenkin naisten kokeman seksuaalisen häirinnän, johon usein liittyy epäsuhtaisia valta-asemia.
 • Edelleenkään maailman tytöt ja naiset eivät saa yhtä paljon koulutusta kuin pojat ja miehet.
 • Nuorten miesten syrjäytyminen on kasvava ongelma sekä Suomessa että muualla maailmassa. 
 • Sukupuolen moninaisuuteen liittyviä keskusteluja käydään yhä enemmän

Tässä tehtäväpaketissa käsitellään sukupuolten tasa-arvoa etenkin YK:ssa vahvistetun kaikkia sen jäsenmaita koskevan Agenda 2030 -tavoitteen viisi näkökulmasta. Se kuuluu näin: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tavoitteella nro 5 on lukuisia alatavoitteita. Tutustumalla niihin voit saada käsityksen siitä, millaisia ongelmia maailman naiset ja tytöt globaalisti kohtaavat.

Suomen tasa-arvolain tavoitteet on määritelty näin: ”Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä”.

Yhdenvertaisuuslaki käsittelee muita kuin sukupuolta syrjinnän perusteena. Näitä muita perusteita mainitaan 14. Ne ovat: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Sekä Suomessa että globaalisti “ei miehiin” kohdistuu eniten tasa-arvo-ongelmia. Jos henkilö kuuluu sukupuolivähemmistöön, hän elää luultavasti melko haavoittuvassa asemassa. Tässä materiaalissa keskitytään kuitenkin erityisesti naisten ja tyttöjen kohtaamiin tasa-arvo-ongelmiin. Myös pojat ja miehet hyötyvät muiden sukupuolien aseman parantumisesta. Mitä useampi yksilö voi hyvin sitä paremmin voi koko yhteisö. 

Tällä videolla Rauhanpuolustajien rauhankasvattaja Hanna Niittymäki käy läpi tasa-arvokysymyksiin liittyviä ongelmia ja vinkkaa erilaisista tavoista vaikuttaa tasa-arvoisemman maailman puolesta. Videon kesto: 4:42.

Mikä tasa-arvo? -videolle (kesto 4:42) olemme koonneet tietoa ja näkökulmia tasa-arvokysymyksistä Suomessa ja maailmalla.

Diaesityksessä käydään tässä tekstissä jo läpikäytyjä teemoja sekä videon keskeisiä käsitteitä. Voit katsoa diaesityksen tästä (pdf) tai ladata alta (ppt). Sitä saa vapaasti käyttää ja muokata omiin tarkoituksiin sopivaksi.

11 tehtävän otsikot näet alta. Tehtävät on teemoiteltu väliotsikoiden alle, jotta kokonaisuus on helpompi hahmottaa. Tehtävälistan lopussa näet myös vinkkejä jatkoon. Pääset haluamaasi tehtävään skrollaamalla sivua alaspäin tai suoraan klikkaamalla tehtävän otsikkoa tehtäväluettelosta. Samalla saat selaimen osoiteriville tehtävän oman linkin. Tätä toimintoa kannattaa hyödyntää etenkin oppilaan ohjesivulla, jos haluat jakaa jonkin tietyn tehtävän ohjeistuksen oppilaille suoraan!

Tehtävien kesto on 15-25 minuuttia, mutta voit muokata laajuuden omaan opetukseen sopivaksi: opettajan sivulla näet tehtävissä erilaisia vaihtoehtoja toteutukseen ja purkuun.

Tehtäviä saa käyttää vapaasti erilaisiin tarkoituksiin, ja niitä saa myös muokata paremmin omaan käyttöön soveltuvaksi. Lähteenä voi mielellään mainita Toivoa ja toimintaa -hankkeen. Myös videon näyttäminen eri yhteyksissä on sallittua ja toivottavaa!

Inspiroivia oppimisen hetkiä tasa-arvon äärellä!

 Perustietoa tasa-arvosta

Kuva: Amy Elting / Unsplash

Tehtävä 1. Tyttöjen ja naisten ongelmia

Mitkä seuraavista mainitaan videolla mahdollisiksi naisten ja tyttöjen ongelmiksi?

 • liian varhaiset raskaudet
 • ulkonäköpaineet
 • ympärileikkaukset
 • iso vastuu kotitöistä
 • kuukautiset
 • ihmiskauppa
 • pakkoavioliitto
 • pojat

Keksitkö lisää tytöille ja naisille tyypillisiä ongelmia?

Tehtävä 2. Kaikki hyötyvät tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta

 • Lue suomennettu ote The Guardianissa vuonna 2020 ilmestyneestä kolumnista. 
 • Poimi siitä positiivisia asioita, joita miehille ja pojille on tutkimusten mukaan seurannut sukupuolten tasa-arvon edistymisestä. 
 • Keksi itse lisää mahdollisia hyviä seurauksia, jotka voisivat koskea poikia, miehiä ja muunsukupuolisia.

Tehtävä 3. Käsitteen määrittelyä

Tehtävä:

Ideoi ryhmän tai parin kanssa maksimissaan kahden lauseen mittainen selitys seuraaville käsitteille: cis-sukupuoli, intersektionaalisuus, sukupuolinormi, sukupuolittunut väkivalta, haavoittuva asema

Vastaukset:

Cis-sukupuoli. Sana cis kuvaa sitä, että sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat henkilölle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi. Yhteiskunnassamme vallitsee vahva oletus siitä, että ihmiset ovat cis-sukupuolisia. (Seta)

Intersektionaalisuus. Intersektionaalisuus käsitteenä kuvaa sitä, miten ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat sukupuolen ohella monet muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen. Intersektionaalisuudesta voidaan puhua risteävinä tai leikkaavina eroina. Epätasa-arvon näkökulmasta sitä voidaan kutsua myös risteäväksi eriarvoisuudeksi. (THL)

Sukupuolinormi. Yhteiskuntamme kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä sukupuolet ovat muuttumattomat ja usein toistensa vastakohdat.  (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)

Sukupuolittunut väkivalta. Väkivalta ja häirintä ovat sukupuolistuneita ilmiöitä. Naisiin kohdistuu väkivaltaa erityisesti parisuhteessa, perheessä ja työpaikalla. Miehet puolestaan kohtaavat väkivaltaa naisia useammin julkisella paikalla ja tekijänä on useimmiten toinen mies. Sukupuolivähemmistöön kuuluminen lisää väkivallan riskiä. (THL)

Haavoittuva asema. Ihmisen voi ajatella olevan haavoittuvassa asemassa, jos hänellä on yksi tai useampia terveyteen, toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin tai elinolosuhteisiin liittyviä riskejä. Haavoittuvassa asemassa voivat olla esimerkiksi lapset, naiset, ei-miehet, vanhukset, työttömät, maahanmuuttajat, vammaiset, pitkäaikaissairaat, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ja romanit. (THL)

Tehtävä 4. Kotitöiden tasa-arvo: tulkitaan diagrammeja

Tutustukaa Tasa-arvobarometrin 2017 kahteen alla olevaan diagrammiin, jotka kertovat kotitöiden jakautumisesta sukupuolen mukaan suomalaisissa perheissä.

 • Vastaavatko ne töiden jakautumista omissa tai lähipiirienne perheissä?
 • Laatikaa lista itselle mieluisista ja vastenmielisistä kotitöistä ja arvioikaa noudattavatko mieltymyksenne sukupuolinormeja.

(Huomio: Nämä diagrammit eivät näytä huomioivan samaa sukupuolta olevia pariskuntia.)

Kokemuksia ja tunteita

Kuva: No Revisions / Unsplash

Tehtävä 5. Tunteiden tutkiskelu

Globaalisti tyttöjen ja naisten elämään liittyy hyvin vakaviakin ongelmia, joita mainitaan esimerkiksi Mikä tasa-arvo? -videolla. Osa ongelmista on jopa hengenvaarallisia, kuten silpominen ja ihmiskauppa.

 • Millaisia tunteita näiden ongelmien ajatteleminen sinussa aiheuttaa: surua, kiukkua, lamaannusta, toivottomuutta, myötätuntoa vai jotain ihan muuta?
 • Voit käyttää tässä apuna tunnesanojen listaa.
 • Käykää keskusteluja pareittain tai pienissä ryhmissä. 

Huom! Tunnesanalista löytyy kuvana täältä ja tulostettavaksi sopivana pdf-tiedostona täältä.

Tehtävä 6. Miltä sukupuoli tuntuu?

a) Millaisia yleisesti feminiiniseksi tai maskuliiniseksi määriteltyjä piirteitä tunnistat itsessäsi? Käykää myös kriittinen keskustelu feminiiniseksi tai maskuliiniseksi määriteltyjen piirteiden takana vaikuttavista normeista. 

b) Miten sukupuoli vaikuttaa elämääsi eri tilanteissa ja millaisia tunteita se herättää? (koulussa, perheen parissa, ystävien kanssa, harrastuksessa, somessa, muussa mediassa, uimahallissa tai -rannalla, lääkärikäynnillä, työhaastattelussa jne.)

Tasa-arvo mediassa

Huomio opettaja! Tämän osion tehtävät soveltuvat ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoille!

Kuva: Susanna Falenius & Freepik

Tehtävä 7. Sukupuolinormit Japanissa ja Suomessa

a) Lue tai kuuntele Voiman artikkeli “Naiset nousevat seksismiä vastaan vahvojen sukupuoliroolien Japanissa”.

b) Jakautukaa pareihin tai pieniin ryhmiin ja käykää keskustelu seuraavista kysymyksistä. Mitkä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät haasteet ovat yhteisiä Japanille ja Suomelle? Mitkä ovat erilaisia?  Valitkaa ryhmälle kirjuri, joka laatii yhteenvedon keskustelustanne muille esiteltäväksi. 

c) Tutustukaa yhdessä Agenda 2030 -tavoitteen 5 alatavoitteisiin. Arvioikaa, mitkä niistä ovat parhaiten toteutuneet Suomessa ja Japanissa ja mitkä taas huonoiten. (Kiinnittäkää huomiota siihen, että teillä on luultavasti enemmän yksityiskohtaista tietoa Suomen tasa-arvotilanteesta, joten Japania koskevat päätelmät saattavat muodostua helpommin stereotyyppisiksi)

d) “Yhä useammin japanilaiset naiset ottavat kantaa tasa-arvon puolesta ja valitsevat normeja rikkovan elämänpolun”, kirjoittaa Elisa Helenius artikkelissaan. Poimikaa artikkelista vaikuttamisen tapoja, joita japanilaiset naiset ovat käyttäneet asemansa parantamiseksi. 

e) Artikkelista käy ilmi, että Japanissa  tyttöjä ja naisia ohjataan todennäköisesti erilaiselle koulutus- ja ammattipolulle kuin poikia ja miehiä. Tämä taitaa olla valitettavan totta myös Suomessa. Katso tämä lyhyt video streotypioiden vaikutuksesta ammatinvalintaan.

 • Listaa tapahtumia elämässäsi tai toimintatapoja elinympäristössäsi, jotka ovat ohjanneet  sinua joko sukupuolellesi tyypillisiin valintoihin tai epätyypillisiin valintoihin (harrastukset, oppiainevalinnat, pukeutuminen, urahaaveet jne.).
 • Miten omaan elämänpolkuusi ja tulevaisuuden suunnitelmiisi ovat vaikuttaneet perhe ja suku, kaverit, koulu ja opettajat, media? 

Tehtävä 8. Tasa-arvo medioissa nyt

a) Keskustelkaa tasa-arvosta mediassa 2-4 hengen ryhmissä.

 • Mitä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä juttuja olette viime aikoina havainneet perinteisessä mediassa tai sosiaalisessa mediassa?
 • Tuleeko juttuja helposti mieleen?
 • Ovatko ne niin sanotusti menneet tunteisiin? Millaisia tunteita on herännyt? Miksi? Tutkikaa oheista tunnesanalistaa inspiraatioksi.

Huom! Tunnesanalista löytyy kuvana täältä ja tulostettavaksi sopivana pdf-tiedostona täältä.

b) Googlatkaa tasa-arvouutisia. Hakusanaehdotuksia: tasa-arvo uutiset (tuloksena on Ylen viimeisimpiä aiheeseen liittyviä juttuja), tasa-arvo helsingin sanomat, tasa-arvo turun sanomat (tai valitse oman asuinseutusi päälehti, niin löydät luultavasti viimeisimmät teemaa liippaavat jutut). Käsittelevätkö löytämänne jutut Suomen vai muiden maiden asioita?

c) Pohtikaa tasa-arvokysymysten ja Agenda 2030-tavoitteiden linkittymistä toisiinsa.

 • Valitkaa 1-3 kiinnostavaa juttua, joista ainakin yksi käsittelee Suomen ulkopuolista maailmaa.
 • Tutustukaa Agenda 2030 -tavoitteen 5 alatavoitteisiin ja analysoikaa, liittyvätkö uutisissa esiin otetut tasa-arvokysymykset jotenkin Agendan tavoitteiden edistämiseen.  
 • Laatikaa käsitekartta kuvaamaan asioiden linkittymistä toisiinsa.

Supersankareita ja vaikuttamistaitoja

Kuva: Andrea Sánchez / Unsplash

Tehtävä 9. Uusia supersankareita

a) Katso ensi video lyhyt video Mikä tasa-arvo? (kesto 4:42), jossa puhutaan tavoista kuvata naisia ja tyttöjä elokuvissa ja sarjoissa.

b) Suunnittele oma supersankarihahmo, joka on jotain muuta kuin maskuliininen mies. Tämän supersankarin yhtenä tavoitteena on jonkin globaalin tasa-arvo-ongelman poistaminen.

 • Piirrä hänestä kuva.
 • Keksi hänelle nimi.
 • Mikä sankarin tavoite on?
 • Kirjoita lista hänen ominaisuuksistaan. 

Tehtävä 10. Toimimaan!

a) Etsi esimerkkejä sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä aktivismista. Voit googlata vaikka “sukupuolten tasa-arvo aktivismi”, “gender equality activism” tai hakea sosiaalisesta mediasta postauksia hästägeillä  #tasaarvo tai #genderequality

b) Ideoi kolme tapaa vaikuttaa johonkin tällä videolla mainituista ongelmista arkielämässä, kaveri- ja perhepiirissä, sosiaalisessa mediassa, yhteiskunnallisesti.

Tehtävä 11. Patsastelua

a) Lue tiivistelmä tai kuuntele podcast, jossa opettaja, rauhankasvattaja Eeva-Liisa Kiiskilä pohtii sitä, millaisia patsaita hänen kotikaupungissaan Kokkolassa on ja millaisia siellä “Patsastelijoiden” mukaan pitäisi olla.

b) Tehkää pienryhmissä patsaiden sukupuolianalyysi omasta lähiympäristöstänne. Jos paikkakunta on pieni ja vähäpatsainen, niin voitte googlata vaikkapa kuvahaulla lähimmän isomman taajaman patsaita (Turun patsaat tms. ). Ovatko eri sukupuolet  hyvin edustettuina? Toistavatko patsaat sukupuolinormeja tyyliltään vai rikkovatko ne niitä?

c) Ideoikaa uusi patsas, muu muistomerkki, nimikkopuisto tai -katu jollekin ihmiselle tai asialle, joka mielestänne on lisännyt sukupuolten tasa-arvoa.

d) Laatikaa vetoomus kuntanne päättäjille, jossa ehdotatte ideoimaanne patsasta, muuta muistomerkkiä, nimikkopuistoa tai -katua. Perustelkaa vetoomuksessa ajatuksenne mahdollisimman hyvin. 

e) Esittäkää vetoomukset koko luokalle ja äänestäkää mielestänne vaikuttavin aloite jatkoon. Lähettäkää tämä esitys eteenpäin päättäjille. 

Lisätehtävä: Suunnitelkaa elävä patsas / still-kuva patsaasta, jonka ideoitte. Esittäkää se muulle ryhmälle.

Vinkkejä jatkoon

 • Plan International Suomen “Sanoista tehty” materiaali sisältää 3 x 90 minuutin työpajasuunnitelmaa sukupuolten tasa-arvosta. 
 • Planin Globaalikoulusta löytyy lukuisia tyttöjen ja naisten oikeuksiin liittyviä opetusmateriaaleja. 
 • Anu Silfverbergin essee Ohuet maisemat (Image 2018) käsittelee erityisesti naisia elokuvissa ja taiteessa. Hänen esseekokoelmansa Sinut on nähty syventää teemaa entisestään. Nämä sopivat erinomaisesti luettavaksi toisen asteen opiskelijoille. 
 • Ruskeat tytöt -media sisältää tekstejä, podcasteja, videoita ja taidetta. Kyseessä on itsenäinen verkkojulkaisu, joka on sitoutunut keskittämään ja normalisoimaan Ruskeiden aliedustettua sukupuolta olevien ihmisten näkökulmia suomalaisessa ja pohjoismaisessa mediassa.

Tämä sivu on osa tehtäväpakettien sarjaa, jossa käsitellään neljää tärkeää kestävän kehityksen teemaa: ilmastonmuutosmaailmankauppatasa-arvo ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tehtäväpaketit on tuotettu ulkoministeriön tuella, ja niiden aihepiirit mukailevat Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Materiaaleja saa käyttää, linkata ja muokata omaan käyttöön sopivalla tavalla, kun alkuperäisenä lähteenä mainitaan Toivoa ja toimintaa -sivusto.