Toivoa ja toimintaa -malli

Hankkeessa on kehitetty uudenlainen globaalikasvatuksen toimintamalli. Toiminnan keskiössä on oppia tarkastelemaan kestävän kehityksen näkökulmia, käsittelemään niihin liittyviä tunteita ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti paremman maailman puolesta. Malli auttaa aikuista työskentelyn ohjaamisessa kouluympäristössä tai muussa nuorten toiminnassa.

Malli koostuu kolmesta osasta: 

  1. Tutustutaan kestävän kehityksen haasteisiin, tavoitteisiin ja ratkaisuihin tietopohjaisesti.
  2. Käsitellään ja kanavoidaan kestävän kehityksen teemoihin liittyviä tunteita käyttämällä erilaisia tunnetyöskentelyn menetelmiä.
  3. Motivoidutaan käytännön toimintaan ja harjoitellaan erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja itse.

Ideana siis on, että ensin tutustutaan yhdessä erilaisiin kestävän kehityksen haasteisiin ja ratkaisuihin. Kestävän kehityksen aiheiden käsittely aiheuttaa useimmissa ihmisissä tunteita, joihin tutustuminen ja joiden parissa työskentely on luontevaa jatkoa asia-aiheiden käsittelylle. Tunnetyöskentelyä seuraa toimintaan motivoituminen ja käytännön vaikuttamisteot. Toimintamallimme kautta koululaiset pääsevät harjoittelemaan käytännössä erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja valitsemansa ongelman ratkaisemiseksi.

Käytännön toiminnassa mallin osia voi käsitellä myös muussa järjestyksessä ja asiasta toiseen eteneminen on harvoin suoraviivaista – aiemmin käsiteltyihin teemoihin on luontevaa ja toivottavaa palata, kun ne nousevat uudelleen esiin muissa yhteyksissä. Mallin jokainen osa on kuitenkin yhtä tärkeä. Ohjaavan aikuisen tulisi huolehtia siitä, että jokaisen osan äärelle pysähdytään riittävän pitkäksi aikaa ja teemaa monipuolisesti lähestyen. 


Toimintamallista pidemmin ja käytännöllisemmin:

1) Tutustutaan kestävän kehityksen haasteisiin, tavoitteisiin ja ratkaisuihin tietopohjaisesti.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tällä hetkellä kestävää kehitystä tarkastellaan yleensä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n kautta.

Aiheeseen voi orientoitua esimerkiksi Kestävä kehitys -sivultamme löytyvän Eeva Kemppaisen lyhyen opetusvideon avulla. Sen jälkeen aihetta voidaan pohtia lisää esimerkiksi kestävän kehityksen kuvagalleria -tehtävän avulla. Tehtävässä kukin osallistuja tai pienryhmä valitsee kestävän kehityksen kuvagalleriasta yhden kiinnostavan kuvan ja pohtii sitten, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin kuva liittyy. Yksinkertaisuudessaan tehtävä on todettu erittäin toimivaksi, ja se haastaa pohtimaan teemaa monipuolisesti eri kanteilta.

Lisäksi:
1) Kestävä kehitys -sivulla on myös hyödyllistä lisätietoa, linkkejä ja videoita Agenda 2030:n pää- ja alatavoitteista sekä kehityksen seurannasta.
2) Hyviä uutisia kestävästä kehityksestä -fb-ryhmään on kerätty ja kerätään nimensä mukaisesti hyviä kestävän kehityksen uutisia.
3) Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri auttaa nostamaan koulussa ja vapaa-ajantoiminnassa esiin kestävän kehityksen kysymyksiä kansainvälisinä vuosipäivinä, -viikkoina tai kuukausina.

2) Käsitellään ja kanavoidaan kestävän kehityksen teemoihin liittyviä tunteita käyttämällä erilaisia tunnetyöskentelyn menetelmiä

Kestävän kehityksen haasteet saavat yhä useammissa ihmisissä aikaan erilaisia tunteita, kuten surua, pelkoa, syyllisyyttä, vaikuttamishalua tai ahdistusta. Eri tunteiden kanssa voi onneksi kuitenkin oppia elämään yhdessä toisten kanssa.

Tunteiden käsittely on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. Pitkäkestoiset, haastavat tunteet tai voimakkaiden tunteiden tukahduttaminen lisäävät riskiä sairastua fyysisestikin ja vaikeuttavat mm. oppimista. Tunteiden käsittely ja sanoittaminen auttavat hallitsemaan tunteita: näin esimerkiksi ahdistus ei lamauta asioiden puolesta toimimista eikä pääse vaikuttamaan liikaa ihmisten hyvinvointiin.

Aiheeseen voi orientoitua katsomalla Tunteet-sivulta Panu Pihkalan opetusvideoita tunneteemasta.

Tunnetehtäviä-sivullemme on laadittu ideoita harjoituksiin, joiden avulla tunteiden käsittelyyn voi syventyä käytännössä. Kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvässä tunteiden käsittelyssä ensimmäinen ja välttämätön askel on se, että kasvattaja sanallisesti vahvistaa teemaan liittyvien tunteiden olemassaolon. Tähän löytyy ohjeet harjoituksesta 1.

Tämän jälkeen voidaan edetä jonkin tai joidenkin käytännön harjoitusten pariin. Esimerkiksi tunteiden käsitekartta on hyväksi havaittu ja helposti ohjattava harjoitus. Siinä osallistujat tarkastelevat tunnesanojen listaa ja tekevät käsitekartan omista tunteistaan kestävän kehityksen kysymyksiin liittyen.

Erilaisia harjoituksia voidaan toteuttaa käsiteltävissä olevan ajan ja ohjaajan osaamisen puitteissa useampiakin. Kannattaa huomata, että aikuisen on tärkeää käsitellä omia ympäristötunteitaan edes jonkin verran ennen kuin hän alkaa ohjata tunneharjoituksia nuorille. Hyvä tapa tähän on tehdä ainakin ohjattavaksi suunniteltu harjoitus ensin itse kotona omassa rauhassa.

3) Motivoidutaan käytännön toimintaan ja harjoitellaan erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja itse.

Tunteiden käsittelyn sivutuotteena herää usein halu toimia, ja kannustammekin laajasti toimintaan! Toivomme, että kestävän kehityksen kysymysten käsittelyn kautta jokainen nuori voi löytää itseään kiinnostavia asioita, joiden puolesta toimia maailmassa.

Haluamme osoittaa, että nuoret voivat olla merkityksellisiä yhteiskunnallisia toimijoita muutenkin kuin pienissä ja hyvin paikallisissa asioissa. Usein lapselle tai nuorelle tarjotut mahdollisuudet toimia ympäristön ja toisten ihmisten puolesta ovat valojen sammuttelun kaltaisia hyvin pieniä tekoja. Liiallinen keskittyminen pieniin ympäristötekoihin saattaa antaa viestin siitä, että tilanne ei lopulta olekaan kovin vakava. Toisaalta liiallinen keskittyminen pieniin tekoihin vie aikaa ja energiaa esimerkiksi yhteiskunnalliselta osallistumiselta.

Vaikuttamisteemaan voi orientoitua esimerkiksi Toiminta-sivultamme löytyvän Eeva Kemppaisen lyhyen opetusvideon avulla. Toivoa ja toimintaa -hankkeessa kannustamme kouluja erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät koulussa harjoittelemaan käytännössä erilaisia vaikuttamisen muotoja valitsemansa ongelman ratkaisemiseksi. Toiminta -sivuiltamme löytyy tietoa kouluun sopivista, puoluepoliittisesti sitoutumattomista, yhteiskunnallisista vaikuttamistavoista sekä ohjeita niiden toteuttamiseen kouluympäristössä eri ikäisten oppijoiden kanssa.

Erilaisiin vaikuttamisen tapoihin on varattava eri tavalla aikaa. Sivustolla on esitelty vaikuttamistapoja ja -malleja niin suuriin projekteihin kuin nopeastikin toteutettaviin vaikuttamistekoihin. Vinkkejä nopeisiin vaikuttamistekoihin löydät esimerkiksi artikkeleista Netissä voi vaikuttaa monella tavalla, Vaikuta vastamainoksilla ja Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!.

Kannattaa muistaa, että tekojen vaikuttavuus kasvaa, kun mahdollisimman moni saa tietää niistä! Teoistaan kannattaa kertoa omalle luokalle, muulle koulun väelle ja laajemmallekin yleisölle koulun seinillä, somessa ja nettisivuilla.

Usein kestävän kehityksen haasteiden ratkominen vaatii sitkeyttä ja aikaa. Onnistumisista kannattaa kuitenkin iloita, vaikka haaste ei olisikaan ratkennut vielä kokonaan. Muistetaan juhlia, oli kyse sitten siitä, että koulussa osattiin toteuttaa hieno tempaus, toimintaan saatiin innostettua mukaan joku muukin, tekijät saivat itse harjoiteltua tärkeää vaikuttamisen tapaa tai saatiin aikaan jonkin konkreettinen muutos!

Toivoa ja toimintaa -toimintamalli on esitelty myös tällä videolla, jossa esitellään myös koko Toivoa ja toimintaa -nettisivustoa!

Kiitos tärkeästä toiminnastanne
maailman puolesta!