Tehtäviä tasa-arvosta

On vähän vanhanaikaista väittää, että tytöt olisivat aina tietynlaisia ja pojat tietynlaisia tai edes, että kaikki ihmiset olisivat selkeästi tyttöjä tai poikia, naisia tai miehiä.

Sukupuolten tasa-arvo puhuttaa meillä ja maailmalla yhä enemmän, ja se on kyllä hyvä asia. Positiivisia muutoksia tapahtuu, mutta vielä on paljon tehtävää. Tasa-arvoon liittyy lukuisia näkökulmia. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • #metoo-kampanja on tuonut maailmanlaajuisesti keskusteluun etenkin naisten kokeman seksuaalisen häirinnän, johon usein liittyy epäsuhtaisia valta-asemia.
 • Edelleenkään maailman tytöt ja naiset eivät saa yhtä paljon koulutusta kuin pojat ja miehet.
 • Nuorten miesten syrjäytyminen on kasvava ongelma sekä Suomessa että muualla maailmassa. 
 • Sukupuolen moninaisuuteen liittyviä keskusteluja käydään yhä enemmän

Tällä sivulla pääset tutustumaan tasa-arvon kysymyksiin monenlaisten tehtävien kautta! Tehtävissä käsitellään sukupuolten tasa-arvoa etenkin YK:ssa vahvistetun Agenda 2030 -ohjelman mukaan, jonka viides tavoite on: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

 Perustietoa tasa-arvosta

Tällä videolla rauhankasvatuksen asiantuntija Hanna Niittymäki käy läpi tasa-arvokysymyksiin liittyviä ongelmia ja vinkkaa erilaisista tavoista vaikuttaa tasa-arvoisemman maailman puolesta. Videon kesto: 4:42.

Tehtävä 1. Tyttöjen ja naisten ongelmia

Mitkä seuraavista mainitaan videolla mahdollisiksi naisten ja tyttöjen ongelmiksi?

 • liian varhaiset raskaudet
 • ulkonäköpaineet
 • ympärileikkaukset
 • iso vastuu kotitöistä
 • kuukautiset
 • ihmiskauppa
 • pakkoavioliitto
 • pojat

Keksitkö lisää tytöille ja naisille tyypillisiä ongelmia?

Tehtävä 2. Kaikki hyötyvät tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta

 • Lue suomennettu ote The Guardianissa vuonna 2020 ilmestyneestä kolumnista. 
 • Poimi siitä positiivisia asioita, joita miehille ja pojille on tutkimusten mukaan seurannut sukupuolten tasa-arvon edistymisestä. 
 • Keksi itse lisää mahdollisia hyviä seurauksia, jotka voisivat koskea poikia, miehiä ja muunsukupuolisia.

Tehtävä 3. Käsitteen määrittelyä

Ideoi ryhmän tai parin kanssa maksimissaan kahden lauseen mittainen selitys seuraaville käsitteille: cis-sukupuoli, intersektionaalisuus, sukupuolinormi, sukupuolittunut väkivalta, haavoittuva asema

Tehtävä 4. Kotitöiden tasa-arvo: tulkitaan diagrammeja

Tutustukaa Tasa-arvobarometrin 2017 kahteen alla olevaan diagrammiin, jotka kertovat kotitöiden jakautumisesta sukupuolen mukaan suomalaisissa perheissä.

 • Vastaavatko ne töiden jakautumista omissa tai lähipiirienne perheissä?
 • Laatikaa lista itselle mieluisista ja vastenmielisistä kotitöistä ja arvioikaa noudattavatko mieltymyksenne sukupuolinormeja.

(Huomio: Nämä diagrammit eivät näytä huomioivan samaa sukupuolta olevia pariskuntia.)

Kokemuksia ja tunteita

Kuva: No Revisions / Unsplash

Tehtävä 5. Tunteiden tutkiskelu

Globaalisti tyttöjen ja naisten elämään liittyy hyvin vakaviakin ongelmia, joita mainitaan esimerkiksi Mikä tasa-arvo? -videolla. Osa ongelmista on jopa hengenvaarallisia, kuten silpominen ja ihmiskauppa.

 • Millaisia tunteita näiden ongelmien ajatteleminen sinussa aiheuttaa: surua, kiukkua, lamaannusta, toivottomuutta, myötätuntoa vai jotain ihan muuta?
 • Voit käyttää tässä apuna tunnesanojen listaa.
 • Käykää keskusteluja pareittain tai pienissä ryhmissä. 

Tehtävä 6. Miltä sukupuoli tuntuu?

a) Millaisia yleisesti feminiiniseksi tai maskuliiniseksi määriteltyjä piirteitä tunnistat itsessäsi? Käykää myös kriittinen keskustelu feminiiniseksi tai maskuliiniseksi määriteltyjen piirteiden takana vaikuttavista normeista. 

b) Miten sukupuoli vaikuttaa elämääsi eri tilanteissa ja millaisia tunteita se herättää? (koulussa, perheen parissa, ystävien kanssa, harrastuksessa, somessa, muussa mediassa, uimahallissa tai -rannalla, lääkärikäynnillä, työhaastattelussa jne.)

Tasa-arvo mediassa

Kuva: Susanna Falenius & Freepik

Tehtävä 7. Sukupuolinormit Japanissa ja Suomessa

a) Lue tai kuuntele Voiman artikkeli “Naiset nousevat seksismiä vastaan vahvojen sukupuoliroolien Japanissa”.

b) Jakautukaa pareihin tai pieniin ryhmiin ja käykää keskustelu seuraavista kysymyksistä. Mitkä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät haasteet ovat yhteisiä Japanille ja Suomelle? Mitkä ovat erilaisia?  Valitkaa ryhmälle kirjuri, joka laatii yhteenvedon keskustelustanne muille esiteltäväksi. 

c) Tutustukaa yhdessä Agenda 2030 -tavoitteen 5 alatavoitteisiin. Arvioikaa, mitkä niistä ovat parhaiten toteutuneet Suomessa ja Japanissa ja mitkä taas huonoiten. (Kiinnittäkää huomiota siihen, että teillä on luultavasti enemmän yksityiskohtaista tietoa Suomen tasa-arvotilanteesta, joten Japania koskevat päätelmät saattavat muodostua helpommin stereotyyppisiksi)

d) “Yhä useammin japanilaiset naiset ottavat kantaa tasa-arvon puolesta ja valitsevat normeja rikkovan elämänpolun”, kirjoittaa Elisa Helenius artikkelissaan. Poimikaa artikkelista vaikuttamisen tapoja, joita japanilaiset naiset ovat käyttäneet asemansa parantamiseksi. 

e) Artikkelista käy ilmi, että Japanissa  tyttöjä ja naisia ohjataan todennäköisesti erilaiselle koulutus- ja ammattipolulle kuin poikia ja miehiä. Tämä taitaa olla valitettavan totta myös Suomessa. Katso tämä lyhyt video streotypioiden vaikutuksesta ammatinvalintaan.

 • Listaa tapahtumia elämässäsi tai toimintatapoja elinympäristössäsi, jotka ovat ohjanneet  sinua joko sukupuolellesi tyypillisiin valintoihin tai epätyypillisiin valintoihin (harrastukset, oppiainevalinnat, pukeutuminen, urahaaveet jne.).
 • Miten omaan elämänpolkuusi ja tulevaisuuden suunnitelmiisi ovat vaikuttaneet perhe ja suku, kaverit, koulu ja opettajat, media? 

Tehtävä 8. Tasa-arvo medioissa nyt

a) Keskustelkaa tasa-arvosta mediassa.

 • Mitä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä juttuja olette viime aikoina havainneet perinteisessä mediassa tai sosiaalisessa mediassa?
 • Tuleeko juttuja helposti mieleen?
 • Ovatko ne niin sanotusti menneet tunteisiin? Millaisia tunteita on herännyt? Miksi? Tutkikaa oheista tunnesanalistaa inspiraatioksi.

b) Googlaa tasa-arvouutisia. Hakusanaehdotuksia: tasa-arvo uutiset (tuloksena on Ylen viimeisimpiä aiheeseen liittyviä juttuja), tasa-arvo Helsingin Sanomat, tasa-arvo Turun Sanomat (tai valitse oman asuinseutusi päälehti, niin löydät luultavasti viimeisimmät teemaa liippaavat jutut). Käsittelevätkö löytämänne jutut Suomen vai muiden maiden asioita?

c) Pohdi tasa-arvokysymysten ja Agenda 2030-tavoitteiden linkittymistä toisiinsa.

 • Valitse 1-3 kiinnostavaa juttua, joista ainakin yksi käsittelee Suomen ulkopuolista maailmaa.
 • Tutustu Agenda 2030 -tavoitteen 5 alatavoitteisiin ja analysoi, liittyvätkö uutisissa esiin otetut tasa-arvokysymykset jotenkin Agendan tavoitteiden edistämiseen.  
 • Laadi käsitekartta kuvaamaan asioiden linkittymistä toisiinsa.

Supersankareita ja vaikuttamistaitoja

Kuva: Andrea Sánchez / Unsplash

Tehtävä 9. Uusia supersankareita

a) Katso ensi video lyhyt video Mikä tasa-arvo? (kesto 4:42), jossa puhutaan tavoista kuvata naisia ja tyttöjä elokuvissa ja sarjoissa.

b) Suunnittele oma supersankarihahmo, joka on jotain muuta kuin maskuliininen mies. Tämän supersankarin yhtenä tavoitteena on jonkin globaalin tasa-arvo-ongelman poistaminen.

 • Piirrä hänestä kuva.
 • Keksi hänelle nimi.
 • Mikä sankarin tavoite on?
 • Kirjoita lista hänen ominaisuuksistaan. 

Tehtävä 10. Toimimaan!

a) Etsi esimerkkejä sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä aktivismista. Voit googlata vaikka “sukupuolten tasa-arvo aktivismi”, “gender equality activism” tai hakea sosiaalisesta mediasta postauksia hästägeillä  #tasaarvo tai #genderequality

b) Ideoi kolme tapaa vaikuttaa johonkin tällä videolla mainituista ongelmista arkielämässä, kaveri- ja perhepiirissä, sosiaalisessa mediassa, yhteiskunnallisesti.

Tehtävä 11. Patsastelua

a) Lue tiivistelmä tai kuuntele podcast, jossa opettaja, rauhankasvattaja Eeva-Liisa Kiiskilä pohtii sitä, millaisia patsaita hänen kotikaupungissaan Kokkolassa on ja millaisia siellä “Patsastelijoiden” mukaan pitäisi olla.

b) Tehkää pienryhmissä patsaiden sukupuolianalyysi omasta lähiympäristöstänne. Jos paikkakunta on pieni ja vähäpatsainen, niin voitte googlata vaikkapa kuvahaulla lähimmän isomman taajaman patsaita (Turun patsaat tms. ). Ovatko eri sukupuolet  hyvin edustettuina? Toistavatko patsaat sukupuolinormeja tyyliltään vai rikkovatko ne niitä?

c) Ideoikaa uusi patsas, muu muistomerkki, nimikkopuisto tai -katu jollekin ihmiselle tai asialle, joka mielestänne on lisännyt sukupuolten tasa-arvoa.

d) Laatikaa vetoomus kuntanne päättäjille, jossa ehdotatte ideoimaanne patsasta, muuta muistomerkkiä, nimikkopuistoa tai -katua. Perustelkaa vetoomuksessa ajatuksenne mahdollisimman hyvin. 

e) Esittäkää vetoomukset koko luokalle ja äänestäkää mielestänne vaikuttavin aloite jatkoon. Lähettäkää tämä esitys eteenpäin päättäjille. 

Lisätehtävä: Suunnitelkaa elävä patsas / still-kuva patsaasta, jonka ideoitte. Esittäkää se muulle ryhmälle.